Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

Marts 2015: Empowerment i det borgernære og tværfaglige samarbejde - i Esbjerg01-03-2015

Esbjerg Kommune deltager i et Empowermetprojekt, igangsat af STAR. Esbjerg ønsker løbende at implementere de perspektivrige projekterfaringer i kommunens ungeindsats og har bedt DISCUS om at facilitere denne proces.

Implementeringsprocessen omfatter 3 niveauer:

  • hvordan kan det tværfaglige samarbejde understøtte aktiv involvering af de unge?
  • hvordan kan tætte partnerskaber mellem en ung og dennes rådgiver/mentor understøtte øget empowerment hos den unge?
  • hvordan kan empowerment aflæses i de unges engagement og tagen ejerskab til indsatsen?

DISCUS udvikler og faciliterer en heldags workshop for samarbejdspartnere i kommunens ungeindsats. Workshoppens refleksioner og diskussioner tager afsæt i det borgernære og tværfaglige samarbejde i og omkring Empowermentprojektet med inddragelse af konkrete redskaber og ungecases.

På baggrund af workshoppen udformer og gennemfører DISCUS en interviewundersøgelse med unge fra Empowermentprojektet. Undersøgelsen skal indfange de unges reaktion på indsatsen og evt. forslag til justeringer fremadrettet.

På en opfølgningsdag fremlægger DISCUS undersøgelsens resultater. Formålet er at identificere styrker og svagheder i indsatsen på baggrund af de unges input og samarbejdsparternes erfaringer siden afholdelse af workshoppen. Samt at opbygge en fælles tilgang (et fælles sprog) i den videre implementeringsproces.

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk