Aktuelle opgaver

Aktuelle opgaver

November 2015: Undersøgelse af kommunernes brug af § 56 aftaler16-11-2015

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt DISCUS undersøge kommunernes brug af sygedagpengelovgivningens § 56 aftaler. Formålet med undersøgelsen er at opnå viden om omfanget af §56 aftalerne, hvordan aftalerne anvendes samt evt. sammenhæng mellem jobcentrenes fastholdelsesindsats og anvendelse af aftalerne.

Undersøgelsen gennemføres i 2015 og omfatter

1) en analyse af kvantitative data,

2) drøftelser med ledere og medarbejdere i udvalgte jobcentre og

3) en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt ledere af sygedagpengeindsatsen i alle landets jobcentre.

 

§56 kort fortalt

Med sygedagpengelovgivningens § 56 har en arbejdsgiver mulighed for at få refunderet udgifterne til sygedagpenge fra første sygedag, hvis en medarbejder har større risiko for fravær pga. langvarig eller kronisk sygdom. §56 er således et af flere redskaber, som kan bringes i anvendelse i fbm. arbejdsfastfastholdelse.

En §56 aftale kan enten være en midlertidig aftale eller en almindelig aftale:

  • En almindelig aftale kan indgås, hvis en medarbejders sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse. Fraværet på grund af lidelsen skal skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage indenfor 1 år. Aftalen må ikke om-handle faste fraværsdage, den gælder for 2 år af gangen og kan fornyes. 
  • En midlertidig aftale kan indgås, hvis en medarbejder skal indlægges eller behandles ambulant i sundhedssystemet, eller hvis arbejdsgiveren har udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i 21 kalenderdage for samme lidelse indenfor de sidste 12 måneder, før indlæggelsen eller behandlingerne påbegyndes.

Jf. ovennævnte kan en §56 aftale komme i stand på flere måder.

Dels kan en arbejdsgiver uden forudgående kontakt med kommunen lave en aftale med en medarbejder og indsende en §56 ansøgning, fx hvis den pågældende medarbejder står foran et specifikt behandlingsforløb eller en indlæggelse. Det er et typisk forløb ved en midlertidig aftale.

Dels kan en arbejdsgiver ansøge kommunen om §56, fordi en medarbejder er i risiko for en længerevarende sygemelding eller i forbindelse med, at en langtidssygemeldt vender tilbage til arbejdspladsen. I sidstnævnte tilfælde vil muligheden for en §56 aftale ofte blive drøftet mellem arbejdsgiver, medarbejder og en fastholdelseskonsulent eller sagsbehandler som et ud af flere redskaber, der kan bringes i anvendelse, for at den sygemeldte kan vende tilbage til arbejdspladsen. Andre fastholdelsestiltag, der også kan drøftes og aftales, er ændringer af medarbejderens arbejdsopgaver, arbejdstiden, de fysiske rammer for udførelsen af arbejdet og medarbejderens ansvarsområder.

 

Baggrund for undersøgelsen
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø peger på, at drøftelser og aftaler om disse arbejdsmodificerende tiltag netop kan være afgørende for succesfuld tilbagevenden til arbejdspladsen, det gælder både for sygemeldte med fysiske og med psykiske lidelser .

Aftaler om arbejdsmodifikation kan have betydning for den sygemeldtes mulighed for at kunne vende tilbage til sin arbejdsplads, men også for den sygemeldtes fraværsmønster efter tilbagevenden. Sagt på en anden måde, hvis de nødvendige arbejdsmodificerende tiltag er bragt på banen og aftalt i forbindelse med en fastholdelsessag, kan det have stor indflydelse på, hvorvidt der indgås en §56 aftale og for, hvor hyppigt der gøres brug af afta-len, det vil sige hvor hyppigt arbejdsgiveren anmoder om sygedagpenge fra første sygedag jf. §56aftalen. De berørte parters (arbejdsgiverens, arbejdstagerens og jobcentrets) viden om og indstilling til at anvende arbejdsmodificerende tiltag kan således have betydning for, hvor hyppigt §56 aftalerne bringes i anvendelse. På samme måde kan førtidspensions- og fleksjobreformens reducerede mulighed for fastholdelse i et fleksjob på egen arbejdsplads have betydning for, hvorvidt en §56 bringes på banen i en fastholdelsessag, ligesom muligheden for at anvende de sociale kapitler kan være betydende. 

Det er derfor afgørende i en undersøgelse af kommunernes brug af §56 aftaler at undersøge, om der ifm. de indgåede §56 aftaler også har været drøftet arbejdsmodificerende tiltag som tilpasning af arbejdsopgaver, ansvar, forudsigelighed i arbejdet, arbejdstid, arbejdsintensitet samt indretning ift. de fysisk rammer på arbejdspladsen.   Desuden er det relevant at se på, om fleksjob eller brug af de sociale kapitler har været på tale på et tidspunkt i et sygeforløb. Og endelig om der er et mønster i, hvilke dage den enkelte arbejdsgiver anmoder om refusion i henhold til aftalen, og i givet fald hvilket mønster. 


Tidsplan for undersøgelsen
I november måned
 gennemføres en survey til alle landets kommuner. Hver kommune skal svare på spørgsmål om deres brug af §56 aftaler samt organisering og prioritering af den virksomhedsrettede indsats. Derudover skal kommunen besvare et par spørgsmål om tre sager med almindelige §56 aftaler, herunder svare på om der i disse sager har været drøf-tet/iværksat andre fastholdelsestiltag.

I december måned foretages en uddybende samtale med et antal kommuner om deres brug af aftalerne. Dels som en uddybning af deres besvarelse i spørgeskemaundersøgelsen og dels om deres opfattelse af sammenhængen mellem på den ene side arbejdsmodificerende tiltag i en fastholdelsessag og på den anden side en ansøgning og ikke mindst efterfølgende anvendelse af aftalen om refusion fra 1. sygefraværsdag.  

I december måned udarbejder DISCUS en rapport på 20-30 sider, som samlet set beskriver kommunernes brug af §56 aftaler.

 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk